KVKK

Kisisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

ŞAHMER OTELCİLİK TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“ŞAHINN”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla hizmetlerimizden faydalanan misafirlerimiz dahil, ŞAHINN ile ilişkili tüm şahışlara ait her türlü kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereğini yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel verilerin korunması, ŞAHINN’in temel politikaları arasında olup, işletmemizin varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. ŞAHINN, KVKK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ŞAHINN tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından en iyi şekilde koruma altında işlenebilmektedir.

Kurumumuzda aday çalışan, çalışan, eski çalışan, müşteri, misafir, tedarikçi, ziyaretçi gibi tiplerde kimlik, iletişim, din/inanç, sağlık, finansal, biyometrik, öğrenim ve diğer hassas nitelikte kişisel veriler bulunmaktadır.

ŞAHINN olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka uygunluk nedenleri gereği veya veri sahiplerinin rızasıyla elde edilmiş kişisel verileriniz;

 • Müşteri kayıtlarınızın yapılabilmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülebilmesi,
 • İşletmemizi ürün temin ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, onarım işlemlerinin yürütülebilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması,
 • İşletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • İşletmemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (İşletmemiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, İşletmemize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.),
 • Güvenlik operasyonlarını, kazaları veya tıbbi-sigorta amaçlı diğer benzer olayları yönetmek
 • Video kamera (CCTV) görüntülerinden yararlanmak suretiyle tesislerimizde bulunanların güvenliğini sağlamak ve ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte; ayrıca fotoğrafları da dikkate almak suretiyle yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak,
 • İşletmemizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak,
 • İşletmemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • İşletmemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini
 • Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Satın aldığınız ürün ve hizmetler hakkında analiz ve sadakat çalışmaları yapılması, tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması,

vb. amaçlarıyla ŞAHINN tarafından işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, ŞAHINN’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine kayıt edilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla size bu hizmeti sunabilmemiz için yurt içindeki ve yurtdışındaki hizmetlerinden faydalanılan bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve işbirliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü kişiler ile yurt dışına, yönetim kurulumuz,  iş/çözüm ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı ŞAHINN Kişisel Veri Sahibi Başvuru formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanabilir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

 

Yazılı Olarak Başvuru

E-Posta Yoluyla

Elden Teslim Başvuru

BAŞVURU ADRESİ

Kazım Yeşil Caddesi Şahinn Paradise Tatil Köyü Mavikent Kumluca Antalya / Türkiye

kvkk@sahinnparadise.com

Kazım Yeşil Caddesi Şahinn Paradise Tatil Köyü Mavikent Kumluca Antalya / Türkiye

BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BİLGİ

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vs.)

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vs.)

İşletmemize bizzat gelerek Güvenlik Ofisinde formu doldurarak teslim edebilirsiniz.

Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vs.)

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red  nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir

 

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler için kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimlik fotokopisi bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır.

ŞAHINN, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Başvuru formu için tıklayınız.

REZERVASYONiletişim

WHATSAPP

REZERVASYON

BİZİ ARAYIN